ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી ખોટી સંધિ ઓળખી બતાવો.

મહા + ઔદાર્ય = મહૌદાર્ય
પ્રતિ + યક્ષ = પ્રત્યક્ષ
સર્વ + ઉદય = સર્વોદય
હર્ + ઇન્દ્ર = હરેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સમાસયુકત શબ્દ અને તેની ઓળખ ખોટી હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

ચાયપાઉ - ઉપપદ
સપ્તાહ - દ્વિગુ
હિતેચ્છુ - બહુવ્રીહિ
વિશ્વવાડી - કર્મધારય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
માંદા માણસથી મગજ ખવાય.

માંદા માણસથી મગ જ ખવાય.
માણસથી મગ ખાવા માંદા પડાય‌.
માણસ માંદગીમાં મગજ ખાય.
માંદુ મગજ માણસથી ખવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ કહેવતનો અર્થ શોધો.
ભેંસ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે

કપોળ કલ્પનામાં રાચવું
ભેંસ ખેતરે જાય ત્યારે છાશ છાગોળવી
ઘરમાં સવારે છાશ વલોવવી
ઘમ્મરવલોણું કરી ભેંસને ભાગોળે મોકલવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP