સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નશાયુકત હાલતમાં વાહન ચલાવવું તે મોટર વ્હીકલ એકટની કઇ કલમનો ભંગ ગણાય છે ?

કલમ - 3
કલમ – 184
કલમ - 185
કલમ - 207

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળના ગુનામાં સમાધાન થઈ શકે છે. આ વિધાન...

ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં
અસત્ય છે.
અર્ધસત્ય છે.
સંપૂર્ણ સત્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એસીડ રેઇનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

કાર્બન મોનોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન
સલ્ફર ડાયોકસાઇડ
નાઇટ્રોજન ડાયોકસાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP