ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિનો સાચો એકમ દર્શાવતો નથી ?

ટૉર્ક : N m
પૃષ્ઠતાણ : N m²
પાવર : N ms-1
દબાણ : N m-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર આકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર અપાકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP