ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
પૃથ્વીના વ્યાસાંતે આવેલા સ્થળેથી એકી સાથે ચંદ્રનું અવલોકન કરવામાં આવે છે; તો બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચે આંતરાતો કોણ 54' છે. જો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6.4 × 10⁶m લેવામાં આવે, તો પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર શોધો.

5.813 × 10⁸m
4.076 × 10⁸m
8.153 × 10⁸m
3.581 × 10⁸m

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
LHCનું પૂરું નામ જણાવો.

લાર્જ હેડ્રોન કોલાઇડર
લાર્જ હિટર કોલીજન
લાર્જ હિટર કોલાઇડર
લાર્જ હેડ્રોન કોબાલ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
1 mm લઘુતમ માપ ધરાવતી માપપટ્ટી વડે સાદા લોલકની લંબાઈ માપતાં 10 cm મળે છે. 1 s નું વિભેદન ધરાવતી ઘડિયાળથી 100 દોલનો માટેનો સમય માપતાં 90 s મળે છે, તો g નું મૂલ્ય નીચેનામાંથી ___ ms-2 થાય.(g = 9.8 ms-2 લો.)

9.8 ± 0.41
9.8 ± 0.21
9.8 ± 0.11
9.8 ± 0.31

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP