ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
એક ફૂલને હસતું જોઈ તેનું અભિમાન ઊતરી ગયું. - રેખાંકિત સંશાનો પ્રકાર જણાવો.

ભાવવાચક
જાતિવાચક
દ્રવ્યવાચક
સમૂહવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP