યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક શિક્ષણ અને શાળાની ગુણવત્તાનું ગ્રેડિંગ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે ?

ગુણોત્સવ
કન્યા કેળવણી
સ્કૂલ ગ્રેડિંગ
શાળા પ્રવેશોત્સવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
MGNREGA યોજના હેઠળ એવા લોકો જે સક્ષમ છે અને જેને કામની જરૂર છે તેમને વર્ષમાં કેટલા દિવસો માટે રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવે છે ?

300 દિવસ
200 દિવસ
100 દિવસ
365 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ હેઠળ ગ્રામીણ કુટુંબને કુટુંબદીઠ નાણાંકીય વર્ષમાં વધુમાં વધુ કેટલા દિવસની રોજગારી આપી શકાય ?

100
120
105
90

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનામાં સગર્ભા સ્ત્રીઓને કયા રોગ વિરોધી રસી અપાય છે ?

મેનીનજાઈટીસ
હિપેટાઈટીસ
યેલો ફીવર
ટીટનેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP