યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્ય સરકારે ગ્રામ સુખાકારીનો કાર્યક્રમ ક્યારથી અમલમાં મુકેલ છે ?

15 ઓગષ્ટ, 1998
26 જાન્યુઆરી, 2001
1 મે, 1998
24 જાન્યુઆરી, 1999

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM નું પૂરું નામ...

આમાંથી કોઈ પણ નહીં
પ્રોટીન એનર્જી મેટાબોલાઈટસ
પ્રોટીન ઈક્વીવેલન્ટ માલન્યુટ્રીશન
પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રીશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM બાળકોની સારવાર માટે કયા પોષકતત્વો વધુ આપવા જોઈએ ?

આપેલ માંથી કોઈ નહીં
પ્રોટીન અને ચરબી
પ્રોટીન
પ્રોટીન અને કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને કેટલી રકમની મહત્તમ મર્યાદામાં મશીનરી અથવા વર્કિંગ કેપિટલ અથવા બંને માટે ધિરાણ મળી શકશે ?

રૂ. 75 હજાર
રૂ. 1.50 લાખ
રૂ. 2.00 લાખ
રૂ. 1.00 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી કયો કાર્યક્રમ ગ્રામીણ મહિલાઓમાં બચતના ધ્યેય સાથે કાર્યરત છે ?

જવાહર રોજગાર યોજના
ઈન્દિરા આવાસ યોજના
મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના
રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP