યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ ફ્લોપી અથવા ડિસ્ક મારફતે પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતીમાં ડિસ્ક દીઠ ___ રૂ. ચૂકવવાના હોય છે.

રૂ. 20
રૂ. 50
રૂ. 2
રૂ. 100

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર મુજબ બી.પી.એલ. કુટુંબે કેટલી રકમ ચૂકવી માહિતી અધિકારી પાસેથી માહિતી મેળવી શકે ?

કોઈ ફી ચૂકવવાની હોતી નથી
રૂ. 20
રૂ. 10
રૂ. 30

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નેશનલ ફુડ સીક્યોરિટી એક્ટ, 2013 અંતર્ગત સગર્ભા અને ધાત્રી માતાને શું વિશેષ સુવિધા અપાય છે ?

દરરોજ મફત દવાનો લાભ
દરરોજ મફત નાસ્તાનો લાભ
દરરોજ મફત અનાજનો લાભ
દરરોજ મફત દૂધનો લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કલ્યાણ રાજ્યના મૂળભૂત લક્ષણમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને આવાસને કેવી સેવાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

સામાજિક વીમો
ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો
પ્રગતિશીલ વેરા
સામાજિક સેવાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP