મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતના યુવાધનને ભારતના ભવિષ્ય માટેનો પાયો ગણવામાં આવે છે. યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના ઉત્કર્ષ માટે ઉજવાતો "ઈન્ટરનેશનલ યુથ ડે" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

12, ઓગસ્ટ
15, ઓગસ્ટ
14, ઓકટોબર
13, સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
21 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ કયા દિન તરીકે ઉજવાય છે ?

માતૃભાષા દિન
મજૂર દિન
ગુજરાતી વ્યાકરણ દિન
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

b-4, d-3, a-1, c-2
c-4, a-3, b-2, d-1
a-2, c-4, d-3, b-1
d-2, b-3, c-1, a-4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP