મહત્વના દિવસો (Important Days)
તારીખ અને તેના સંબંધમાં ઉજવાતા દિવસના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

21 માર્ચ : વિશ્વ જલસ્ત્રોત દિવસ
3 મે : વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ
14 ડિસેમ્બર : ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસ
18 એપ્રિલ : વિશ્વ વન દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યમાં વિશ્વ રંગભૂમિ દિનની ઉજવણી અંતર્ગત નાટ્યપ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે પ્રતિવર્ષ નાટય ક્ષેત્રના ઘડવૈયા શ્રી જયશંકર સુંદરીના નામે રાજ્ય બહારની રાષ્ટ્રકક્ષાની નામાંકિત નાટ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા નાટ્ય પ્રયોગ યોજવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ કઈ તારીખના રોજ યોજવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
14 ફેબ્રુઆરી
27 માર્ચ
28 એપ્રિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

c-4, a-3, b-2, d-1
d-2, b-3, c-1, a-4
a-2, c-4, d-3, b-1
b-4, d-3, a-1, c-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP