સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જો પદાર્થ પર લાગતા બળ અને સ્થળાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 0 હોય તો આ બળ વડે થતું કાર્ય ?

ન્યુનત્તમ હશે
મહત્તમ હશે
શૂન્ય હશે
શોધી શકાય નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP