ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ચૂંટણી દરમિયાન પ્રતિકની ફાળવણી કોણ કરે છે ?

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ
કાયદા મંત્રીશ્રી
લોકસભાના અધ્યક્ષ
ઇલેક્શન કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યની વડી અદાલતની બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ નીચલી અદાલતો પર દેખરેખ રાખવાનો અધિકાર છે ?

અનુચ્છેદ – 217
અનુચ્છેદ – 32
અનુચ્છેદ – 226
અનુચ્છેદ – 227

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP