ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઉત્તર થી દક્ષિણ તરફ જતાં ભારતની નદીઓનો યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો.

તાપી, નર્મદા, ગોદાવરી, ક્રિષ્ના, કાવેરી
નર્મદા, તાપી, ક્રિષ્ના, ગોદાવરી, કાવેરી
નર્મદા, તાપી, ગોદાવરી, ક્રિષ્ના, કાવેરી
તાપી, ગોદાવરી, નર્મદા, ક્રિષ્ના, કાવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વસ્તીના અંગભૂત ઘટકના સંદર્ભમાં "Push and Pull" કોને સંબંધિત છે ?

વસ્તીનું સ્થળાંતર
વસ્તીની ગીચતા
વસ્તીવૃદ્ધિ
વસ્તીનું વિતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP