ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘હું વાંચીને લખુ છું” કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

સબંધક ભુતકૃદંત
ભુત કૃદંત
વર્તમાન કૃદંત
હેત્વર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી જોડણી વાળો શબ્દ ઓળખી બતાવો.

મ્યુનિસિપાલિટિ
મ્યુનીસીપાલિટી
મ્યુનિસીપાલિટિ
મ્યુનિસિપાલિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો.
'ચોમાસું તો ખાસું ખૂબ, દીસે દુનિયા ડૂબાડૂબ,
લોક ઉચારે રાગ મલાર, ખેતર વાવે ખેતીકાર.'

અનુષ્ટુપ
દોહરો
શિખરિણી
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP