સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે
એકવીનો
ગોલ્ડામાયર
શ્રીમતી નેવીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
Sita Air, Buddha Air, Agni Air તથા Yeti Air એરલાઈન્સ કયા દેશની છે ?

શ્રીલંકા
નેપાળ
બ્રહ્મદેશ (મ્યાનમાર)
ભૂતાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કોણ અનુસૂચિત જનજાતિનું (જાતિનું) પ્રમાણપત્ર આપી શકે ?

તલાટી
ગ્રામ પંચાયત સભ્ય
મામલતદાર
સરપંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP