વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફાલ્કન - 9 રોકેટ વિશે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ફાલ્કન - 9 વર્ટિક્લી ટેક ઓફ તથા વર્ટિક્લ લેન્ડીંગ કરનારું 229.6 ફૂટ લંબાઈ ધરાવતું રોકેટ છે.
ફાલ્કન - 9 રોકેટનો વિકાસ નાસા દ્વારા કરાયેલો છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચે પૈકી કઈ રોકેટ ટેકનોલોજીમાં પ્રવાહી ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

રેમજેટ ટેકનોલોજી
સ્ક્રેમજેટ ટેકનોલોજી
બોલિસ્ટિક ટેકનોલોજી
ક્રાયોજેનિક ટેક્નોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
"RISAT''વિશે નીચેનામાંથી સાચા વિધાન / વિધાનો પસંદ કરો.

ભારતે તેના વિકાસ માટે ફ્રાન્સની મદદ મેળવી હતી.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તે એક SARSAT(Synthetic Aperture Rudar) છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP