સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માટી ખસેડવાના સાધન ઉપર ટૂંકાક્ષરો જે.સી.બી. (JCB)તે બનાવતી કંપનીના સ્થાપક છે. તેમનું નામ શું છે ?

જોસેફ સિરિલ બામફોર્ડ
જહોન ક્રિસ્ટોફર બેક્ષટર
જેક ક્રોકસફોર્ડ બેકર
જહોન ક્રિસ્ટોફર બાલાનતાઈન્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP