સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ક્ષેપકોમાંથી કર્ણકમાં રુધિરને પાછું આવતાં અટકાવનાર વાલ્વ કયો છે ?

ત્રિદલ વાલ્વ
અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ
દ્વિદલ વાલ્વ
ત્રિદલ અને દ્વિદલ વાલ્વ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા રંગો પ્રાથમિક રંગો છે ?

લાલ, લીલો, જાંબલી
લાલ, વાદળી, પીળો
પીળો, લીલો, વાદળી
લાલ, લીલો, વાદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP