કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Latency
Total time
Transfer rate
Seek time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP