કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટાના કિરણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP