કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

કસ્ટમ એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP