કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP