સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
A, B અને C આરંભબિંદુથી એક જ સમયે અને એક જ દિશામાં વર્તુળાકાર સ્ટેડિયમ ફ૨તે દોડવાનું શરૂ ક૨ે છે. A 252 સેકન્ડમાં, B 308 સેકન્ડમાં અને C 198 સેકન્ડમાં એક ચક્કર પૂરું કરે છે. તો કેટલા સમય પછી તેઓ આરંભિબંદુએ ફરીથી મળશે ?

45 મિનિટ
42 મિનિટ 36 સેકન્ડ
46 મિનિટ 12 સેકન્ડ
26 મિનિટ 18 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP