નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે પાઈપ A અને B વડે ભરતાં અનુક્રમે 37½ મિનિટ અને 45 મિનિટ લાગે છે, જો બંને પાઈપ A અને B એક સાથે ખોલવામાં આવે અને ટાંકીને અડધા કલાકમાં ભરવી હોય તો, પાઈપ B ને કેટલા સમય પછી બંધ કરવી પડે ?

15 મિનિટ
9 મિનિટ
10 મિનિટ
5 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકી ભરવા માટે બે નળ છે. નળ 'અ' અને નળ 'બ'. બંને નળ ચાલુ ક૨વામાં આવે તો ટાંકી 40 મિનિટમાં ભરાય છે, પરંતુ માત્ર એક નળ 'અ' ચાલુ ક૨વામાં આવે તો 60 મિનિટમાં ટાંકી ભરાય છે. જો માત્ર નળ 'બ' ચાલુ રાખવામાં આવે તો ટાંકી કેટલા સમયમાં ભરાશે ?

96 મિનિટ
80 મિનિટ
64 મિનિટ
120 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
6 નંગ પાઈપ એક ટાંકીને 1 કલાક 20 મિનિટમાં ભરી શકે છે. જો તે જ પ્રકારની માત્ર પાંચ પાઈપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો ટાંકીને ભરવામાં કેટલો સમય લાગશે ?

1 કલાક 30 મિનિટ
1 કલાક 20 મિનિટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
1 કલાક 36 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકીને પૂરી ભરાતાં 9 કલાક લાગે છે. પણ જો ટાંકીમાં લીકેજ હોય, તો તેને ભરાતાં એક કલાક વધુ લાગે છે. તો પાણીની ટાંકી જો પૂરી ભરાયેલી હોય, તો લીકેજના કારણે કેટલા સમયમાં ખાલી થશે ?

45 કલાક
9 કલાક
1 કલાક
90 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
નળ A એક ટાંકી 20 મિનિટમાં ભરે છે. નળ B 30 મિનિટમાં ભરે છે. નળ A ચાલુ કર્યા બાદ 10 મિનિટ પછી નળ B ખોલવામાં આવે છે, તો ટાંકી ભરાતા કુલ ___ મિનિટ લાગે.

16
12
20
30

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળ વડે એક ટાંકી 40 મિનિટમાં ભરી શકાય બીજા નળ વડે આ ટાંકી 120 મિનિટમાં ખાલી થાય છે. જો બન્ને નળ એક સાથે ખુલ્લા કરવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે છે ?

1 કલાક 20 મિનિટ
1 કલાક 40 મિનિટ
1.5 કલાક
1 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP