સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કાર સ્ટેશન A થી સ્ટેશન B 40 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી જાય છે. અને પરત 60 કિ.મી. /કલાકની ઝડપથી આવે છે. તો તેની પુરી મુસાફરીની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

45 કિ.મી./કલાક
48 કિ.મી./કલાક
50 કિ.મી./કલાક
52 કિ.મી./કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વાહન 60 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી 3 કલાક મુસાફરી કરે છે. આ વાહનને પરત આવવા માટે 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવે તો પરત આવતા ગતિ કેટલી રાખવી પડશે ?

45
180
30
90

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનો P અને Q એકજ દિશામાં અનુક્રમે 85 કિ.મી./કલાક અને 70 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જઈ રહી છે. જે P ટ્રેનની લંબાઈ 120 મીટર હોય અને Q ટ્રેનની લંબાઈ 240 મીટર હોય તો બંને ટ્રેન એક બીજાને કેટલા સેકન્ડમાં પસાર કરશે ?

84.5
24
86.4
48

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
ત્રણ બસની ઝડપ 2 : 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં છે. એક સરખું અંતર કાપવા માટે નીચેમાંથી કયો ગુણોત્તર મુજબ સમય લાગશે.

4 : 3 : 6
6 : 4 : 3
4 : 3 : 2
2 : 3 : 4

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેન અમદાવાદથી એક સાથે રવાના થાય છે. એક ટ્રેન ઉત્તર તરફ 60 Km/hr અને બીજી ટ્રેન દક્ષિણ તરફ 40 Km/hr ની ગતિથી ચાલે છે. કેટલા કલાક પછી બંને ટ્રેન 150 Km ની દૂર પર રહેશે ?

3/4
4/3
3/2
15/2

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
મોહન 10.2 કિ.મી. અંતર 3 કલાકમાં કાપે છે. 5 કલાકમાં તે કેટલું અંતર કાપશે ?

15 કિ.મી.
17 કિ.મી.
19 કિ.મી.
21 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP