મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

d-2, b-3, c-1, a-4
b-4, d-3, a-1, c-2
c-4, a-3, b-2, d-1
a-2, c-4, d-3, b-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગરીબી એ આપણા સમાજ માટે અભિશાપ છે. વિશ્વસ્તરે ગરીબી નાબુદી માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી નિવારણ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

17 ઓક્ટોબર
17 નવેમ્બર
22 સપ્ટેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડકાં શોધો.

World Tuberculosis Day - 24 March
World Leprosy Eradication Day - 30 January
Teachers' Day - 5 June
Anti Terrorism Day - 21 May

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP