યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સેવા સેતુ હેઠળ તાલુકા કક્ષાએ નીચે પૈકી કઈ સેવા / સેવાઓ સ્થળ ઉપર જ તાત્કાલિક મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે ?

આવકના દાખલા
રેશન કાર્ડ
મા અમૃતમ્ વાત્સલ્ય કાર્ડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા, ગુજરાતમાં કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોય તેવા વ્યક્તિઓ પૈકી કયા વ્યક્તિઓને અશક્ત ઓળખકાર્ડ મળવાપાત્ર નથી ?

અશક્ત વ્યક્તિ 35% (પાંત્રીસ ટકા) કે તેથી વધુ અશક્તતા ધરાવતી હોય
દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ
એક હાથ અને એક પગ ન હોય તેવી વ્યક્તિ
શ્રવણ મંદ વ્યક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રગતિ" (PRAGATI) (Pro-Active governance and timely implementation) અન્વયે "પ્રગતિ-દિવસ" તરીકે કયો દિવસ નિયત કરવામાં આવેલ છે ?

દરેક મહિનાનો ચોથો શુક્રવાર
દરેક મહિનાનો ચોથો બુધવાર
દરેક મહિનાનો પ્રથમ શુક્રવાર
દરેક મહિનાનો પ્રથમ બુધવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP