ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
dx/dt = ae-bt સૂત્રમાં a અને b અચળાંકો છે તથા x એ t સમયે કણનું સ્થાનાંતર છે, તો a/b નું પરિમાણ નીચેનામાંથી કોનું છે ?

વેગ
અંતર
દળ
સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
t સમયે કણે કાપેલું અંતર x નીચેના સૂત્ર દ્વારા મળે છે. x = v0/k [1 – ekt] જ્યાં v0 = પ્રારંભિક વેગ છે. તો અચળાંક kનું પારિમાણિક સૂત્ર ___ થાય.

M⁰L¹T⁰
M⁰L⁰T-1
M⁰L-1
M⁰L⁰T¹

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયા એકમ ઊર્જાનો એકમ નથી ?

વૉટ-સેકન્ડ
કિલોગ્રામ-મીટર/સેકન્ડ²
જૂલ
ન્યૂટન-મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર પારિમાણિક રીતે સાચું છે ? (જ્યાં, v = અંતિમ વેગ, v0 =પ્રારંભિક વેગ, a = પ્રવેગ, W = કાર્ય અને d = સ્થાનાંતર છે.)

d = v²-v0² / 2a²
d = v²/2at
v = v0 + at²
F = W/d

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP