કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP