સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ નિશ્ચિત સમયમાં નિયત હિસાબી તપાસનું કાર્ય પૂરું કરવા માટેની રૂપરેખા છે.

ઓડિટ કાર્યક્રમ
ઓડિટ નોંધ
અણધારી તપાસ.
સામાન્ય તપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો ખર્ચ ચલિત ખર્ચ ગણાય નહીં?

ઘસારો
પેટ્રોલ-ડિઝલ ખર્ચ
વીમા પ્રીમિયમ
ડ્રાઈવરનો પગાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચનાર વતી નાણાં ઉઘરાવતી અને વેચનાર વતી લેણદારોને નાણાં ચૂકવી આપતી કંપનીને કમિશન કઈ રકમ પર મળશે ?

કુલ દેવાદારો + કુલ લેણદારો પર
ચોખ્ખી મિલકત પર
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ + લેણદારોને ચુકવેલ રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી કયું લાંબાગાળાનાં ભંડોળને અસર કરતું પરિબળ છે.

ધંધાનું કદ
સરકારી નીતિ
ધંધાનો પ્રકાર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ આવક-કમાણી ચોખ્ખા વર્તમાન મૂલ્ય વખતે ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

ઘસારો અને કરવેરા પહેલાંની આવક
ઘસારા બાદ પરંતુ કરવેરા પહેલાંની આવક
ઘસારા અને કરવેરા બાદની આવક
ઘસારા બાદની આવકમાં ઘસારાની રકમ ઉમેર્યા પછીની આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP