સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

વાસ્તવિક જેટલો જ
વાસ્તવિક કરતાં વધુ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો
કોઈ અસર થશે નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના વિકલ્પોમાંથી શેનો સમાવેશ 'માલ' માં થતો નથી ?

મોબાઇલ ફોન
સિક્યુરિટીઝ
કેલ્ક્યુલેટર
કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP