સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આર્થિક વર્દી જથ્થો :

વિશિષ્ટ પ્રકારના ઓર્ડરના હેતુ માટે વપરાતો ઓર્ડરનો જથ્થો
બફર સ્ટૉક માટે વપરાતા ઓર્ડરનો જથ્થો
સ્ટૉક વગર ઉત્પાદન અટકી પડે નહિ તે માટે ઉપયોગમાં લેવાનો ઓર્ડરનો જથ્થો
તે ઓર્ડરનો એવો જથ્થો છે જેનાથી સ્ટોકમાં ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ અને તેને ધારણ કરવાનો ખર્ચ લઘુત્તમ બને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ સિદ્ધાંત આધારિત છે.

ઉપભોગ આધારિત
ઉદ્ભવ આધારિત
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કમિશનની રકમ અંગે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

બેંક ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બેંક ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે ઉ, તે બાંયધરી કમિશન ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP