સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મિલકતો અને જવાબદારીઓના ચોક્કસ સમય દરમિયાન લીધેલ ઉપયોગમાં હવાલાઓ દ્વારા ફેરફાર કરવાને કારણે એકમના ભવિષ્યના અપેક્ષિત લાભ કે જવાબદારીમાં જરૂરી હવાલાઓની અસર આપવી પડે તેવા ફેરફારને ___ કહે છે.

હિસાબી સિદ્ધાંતોમાં ફેરફાર
હિસાબી અનુમાનોમાં ફેરફાર
હિસાબી નીતિઓમાં ફેરફાર
હિસાબી પત્રકોમાં ફેરફાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો લાભ નામાનો નથી ?

મૌખિક સ્વરૂપનું લેખિત સ્વરૂપમાં રૂપાંતર છે
અંગત પૂર્વગ્રહોથી અસરગ્રસ્ત હોય છે
ભરોસાપાત્ર પુરાવો ઊભો કરવાનું કાર્ય કરે છે
ધંધાના દેખાવ (પરફોર્મન્સ)ની સરખામણી પૂરી પાડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડપ્રવાહ પત્રક કયા હિસાબી ધોરણ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

હિસાબી ધોરણ -3 (નવું Ind As-7)
હિસાબી ધોરણ - 8
હિસાબી ધોરણ - 1
હિસાબી ધોરણ - 14

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ કંપનીધારો, 2013 મુજબ તૈયાર કરવા જરૂરી

ગુણોત્તર વિશ્લેષણનું પત્રક
સમાન માપનાં પત્રકો
ભંડોળપ્રવાહ પત્રક
નાણાંકીય પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP