કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર દ્વારા નીચે આપેલામાંથી કઈ સામગ્રી છાપવામાં આવી શકે છે ?
(I) કેરેકટર (II) સિમ્બોલ (III) ગ્રાફીકસ

I,II અને III
ફક્ત I અને II
ફક્ત I
ફક્ત I અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP