કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

આટો સામેલ કરો
ઓટો ચેક
ઓટો કરેકટ
ઓટો ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transilerator Behind Indian Language
Transister Behind Internet Language
Translation Behind Intercomputer Language
Transileraitor Berween Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP