કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

લોગ ઓફ
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP