કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

ટાઈટલ
આપેલ તમામ
બ્લેન્ક
માસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ
કાર્બન કોપી
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP