કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

રન
સિસ્ટમ
વર્ડપેડ
કંટોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

આપેલ તમામ
ફ્લેટ બેટ
હેલ્ડ હેન્ડ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ફાઈન્ડ(Find) માટે એમ. એસ. વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે ?

Ctrl + S
Ctrl + F
Ctrl + F3
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP