કમ્પ્યુટર (Computer)
SLIP નું પૂરું નામ જણાવો.

સીરીયલ લીંક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લાઈન ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લેઆઉટ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લોજિક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP