કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
ટાસ્કબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

નોટસ પોઈજ
આઉટલાઈન
સ્લાઈડ શો
સ્લાઈડ સોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP