કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો
ઓટો કરેકટ
ઓટો ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP