ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિનો સાચો એકમ દર્શાવતો નથી ?

પૃષ્ઠતાણ : N m²
ટૉર્ક : N m
દબાણ : N m-2
પાવર : N ms-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય ___ શૂન્ય હોય, તો તંત્રનું કુલ રેખીય વેગમાન અચળ રહે છે.

ટૉર્ક
દળ
બળ
વિદ્યુતભાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP