બાયોલોજી (Biology)
એક કસનળીમાં સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ લો. તેમાં લાળરસ ભેળવો. હવે આ કસનળીને pH 2 - 8 અને 38° C તાપમાને રાખો. થોડી વાર પછી તેમાં આયોડિન નાખીને અવલોકન કરતા શું જોવા મળે છે ?

વાદળી રંગ અને સ્વાદે ગળ્યું પ્રવાહી
રંગહીન અને સ્વાદહીન પ્રવાહી
રંગવિહીન અને ગળ્યું પ્રવાહી
વાદળી રંગ ધરાવતું સ્વાદહીન પ્રવાહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષચક્રના M તબક્કા દરમિયાન નીચે આવેલ કઈ રચના કોષકેન્દ્રપટલના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલા છે ?

સંકોચનશીલ વલય નિર્માણ પામે અને કોષકેન્દ્રપટલનું નિર્માણ
રંગસૂત્રોમાંથી ઘટ્ટતા ઓછી થવાથી કોષકેન્દ્રપટલનું નિર્માણ
રંગસૂત્રોમાંથી પ્રત્યાકન થાય અને કોષકેન્દ્રપટલનું નિર્માણ
સંકોચનશીલ વલય નિર્માણ પામે અને રંગસૂત્રોમાંથી પ્રત્યાકન થાય

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નિર્મોચન દર્શાવતો પ્રાણી-સમુદાય કયો છે ?

શૂળચર્મી
મૃદુકાય
સંધિપાદ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉભયજીવી, ઉપાંગવિહીન ચતુષ્પાદ પ્રાણીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સાલામાન્ડર
દેડકો
સાપ
ઈકથીઓફિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

દેહકોષ્ઠ
શરીરગુહા
આપેલ તમામ
મેરુદંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્યતિકરણ એટલે___

જનીનોનું ગુણન
જનીનોનું વિભાજન
જનીનોની અદલાબદલી
જનીનોની વહેંચણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP