ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
POS સ્વાઈપ મશીન કે જેની કેશ લેસ વ્યવહારો માટે ઉપયોગ થાય છે તેમાં POSનું પૂરું નામ શું છે ?

પી ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ
પોઇન્ટ ઓફ સેવિંગ
પોઇન્ટ ઓફ સેલ
પરમેનેન્ટ ઓપ્શન સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
જે વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમ્યાન કુલ દિવસ કે વધુ દિવસ રહી હોય તેને ___ કહેવાય.

બિનરહીશ
રહીશ અને સામાન્ય રહીશ
અન્ય રહીશ
રહીશ પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
આવકવેરા ખાતા દ્વારા શરૂ કરેલ TRACESનું પૂરું નામ શું છે ?

Tax rate computer axcess system
TDS Record analysis and correction enabling system
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
TDS reconciliation analysis and correction enabling system

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે દર્શાવેલ પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ પંચવર્ષીય યોજનામાં સૌપ્રથમ વખત રાજ્યોના પરામર્શમાં દરેક રાજ્યદીઠ વિકાસ અને બીજા નિયંત્રિત લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવામાં આવેલ હતા ?

દસમી
નવમી
સાતમી
આઠમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે જોડાયેલી નથી ?

સપ્તરંગી ક્રાંતિ : કૃષિ અને બાગાયત
શ્વેત ક્રાંતિ : દૂધ અને દૂધની બનાવટો
પીળી ક્રાંતિ : ફળ અને ફૂલ
નીલ ક્રાંતિ : માછલી અને દરિયાઇ ખોરાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP