કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના
રામાનુજ
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + TAB
CTRL + ALT + DEL
ALT + TAB
CTRL + ALT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
બિલ ગેટ્સ
વોરન બફેટ
નારાયણ મૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ સ્ટેશન
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP