કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
લોટસ
વર્ડસ્ટાર
QPRO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

4 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

ક્રોમિયમ
સિલીકોન
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલિકા ક્રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP