કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

People Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + Shift
Alt + Shift
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP