કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Pupil Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Seek time
Latency
Total time
Transfer rate

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP