સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
RBI અન્ય બેંકોને ટૂંકાગાળા માટે જે દરે ધિરાણ આપે છે તેને ___ કહેવાય.

રિવર્સ રેપોરેટ
રેપોરેટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખુલ્લા બજારનો દર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય રીતે કાયમી મિલકતોનો ઘસારો કઈ બાકી પર ગણાય છે ?

શરૂઆતની બાકી
આખરની બાકી
વેચેલા મિલકતની ઊપજ પર
ફક્ત વધારા પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષોવર્ષ નફાની રકમમાં સતત વધારો થતો હોય ત્યારે પાઘડી ગણતાં ___ નફો ધ્યાનમાં લેવાશે.

સાદો સરેરાશ નફો
ભારિત સરેરાશ નફો
અધિક નફો
મૂડીકૃત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ એવો ખર્ચ છે જે ___

પાછલા વર્ષ માટે ચૂકવેલો ખર્ચ છે.
અગાઉથી ચુકવેલ છે.
ચૂકવવાનું બાકી ખર્ચ છે.
ચાલુ વર્ષ માટે કરેલો ખર્ચ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરીદ નોંધની કુલ રકમની ખતવણી જે ખાતાંની ઉધાર બાજુ કરવામાં આવે છે તે છે :

ખરીદ ખાતું
માલ ખાતું
વેચાણ ખાતું
ખરીદ પરત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કારખાનાનું ભાડું 1,40,000 દર મહિને ચુકવવામાં આવે છે. તો ભાડું કેવો ખર્ચ કહી શકાય ?

અર્ધચલિત ખર્ચ
સ્થિરખર્ચ
ચલિતખર્ચ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP