બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

ઓક્ઝેલોએસિટેટ
સક્સિનેટ
મેલેટ
મેલોનેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ એકાંગી અને ત્રિઅંગી વચ્ચેનું સ્થાન ધરાવે છે ?

દ્વિઅંગી
આવૃત બીજધારી
લીલ
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અપ્રાપ્ય વનસ્પતિને ઉછેરવા માટેની પદ્ધતિ છે ?

ફર્નરી
કન્ઝર્વેટરી
ગ્રીનહાઉસ
આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP