એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કિંમતમાં ફેરફાર થાય છતાં ગ્રાહકોનું વસ્તુ પરનું કુલ ખર્ચ સ્થિર રહે, તો માંગ કેવી હોય છે ?

શૂન્ય મૂલ્ય સાપેક્ષ
એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ
સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ
ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંસદની બેઠકો ચાલુ ન હોય ત્યારે વટહુકમ પ્રસિદ્ધ કરવાની રાષ્ટ્રપતિની સત્તા___

સામાન્ય સત્તા છે.
નાણાંકીય સત્તા છે.
ધારાકીય સત્તા છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેના પૈકી કઈ આવક કરવેરાની આવક નથી ?

લાયસન્સ ફી
વ્યવસાય વેરો
મોટરવાહન પરનો વેરો
મનોરંજન કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP