મહત્વના દિવસો (Important Days)
ફેબ્રુઆરી માસના કયા દિવસને 'કેન્દ્રીય ઉત્પાદન શુલ્ક દિવસ' તરીકે મનાવાય છે ?

22 મી ફેબ્રુઆરી
24 મી ફેબ્રુઆરી
25 મી ફેબ્રુઆરી
23 મી ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વ્યકિતની તંદરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારિરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

21 મી જૂન
12 મી જૂન
22 સપ્ટેમ્બર
19 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં ૫મી જૂનનો દિવસ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
વિશ્વ સ્ત્રી સશક્તિકરણ દિવસ
વિશ્વ યોગ દિવસ
વિશ્વ બાલ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP