ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર
ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP