આકાશ મિસાઈલ વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?