નીચેનામાંથી કઈ ગૌણ માહિતી નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ઓછા કામનું નુકસાન એટલે શું ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?